INFORMACJA
W związku z wejściem w życie ustawy z 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
wprowadzamy zmiany w sposobie świadczenia usług telekomunikacyjnych.


Zmianie ulega treść par. 4 ust. 7 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli Abonent najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu końcowego Umowy zawartej na czas określony nie złoży Operatorowi oświadczenia (w formie w jakiej została zawarta Umowa), iż nie zamierza w dalszym ciągu korzystać z usługi, wówczas przyjmuje się, że umowa zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony przy zachowaniu dotychczasowych jej warunków, w tym okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową. Nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta Operator poinformuje Abonenta o sposobie jej rozwiązania oraz o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach (na trwałym nośniku: w formie PDF przesłanego na e-mail wskazany w umowie lub pismem przesłanym na adres korespondencyjny wskazany w Umowie, o ile Abonent nie wskazał adresu e-mail). „

Zmianie ulega treść punktu 5.5. Regulaminu świadczenia usług dostępu do Internetu i Regulaminu  świadczenia usług dostarczania pakietu programów telewizyjnych oraz par. III ust. 18 Regulaminu świadczenia usług telefonicznych, które otrzymują brzmienie:

„Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku gdy Abonent zawarł umowę w formie dokumentowej może ją rozwiązać, odstąpić od niej albo ją wypowiedzieć w tej samej formie. Po złożeniu przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej Operator potwierdza jego otrzymanie nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania poprzez:
1) wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie podlegającej wypowiedzeniu – jeżeli numer wskazany w Umowie jest numerem telefonii mobilnej
2) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie podlegającej wypowiedzeniu,  jeżeli numer wskazany w Umowie jest numerem telefonii stacjonarnej
Operator  potwierdza abonentowi przyjęcie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia w formie dokumentowej, na trwałym nośniku (w formie PDF przesłanego na e-mail wskazany w umowie lub pismem przesłanym na adres korespondencyjny wskazany w Umowie, o ile Abonent nie podał adresu e-mail), wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.”

Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu zostaje uzupełniony o punkt 3.14, Regulamin świadczenia usług dostarczania pakietu programów telewizyjnych zostaje uzupełniony o punkt 3.11, które otrzymują brzmienie:

„Abonent wyraża zgodę na posłużenie się przez Operatora numerem telefonu, pocztą elektroniczną lub innym środkiem komunikacji elektronicznej do celów komunikacji wynikających z realizacji Umowy. Jeżeli Abonent wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych Operator raz w roku przekaże informacje o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.”

Zmianie ulega treść par. XIV ust.4 Regulaminu świadczenia usług telefonicznych i otrzymuje brzmienie:

„Abonent wyraża zgodę na posłużenie się przez Operatora numerem telefonu, pocztą elektroniczną lub innym środkiem komunikacji elektronicznej do celów komunikacji wynikających z realizacji Umowy. Jeżeli Abonent wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych Operator raz w roku przekaże informacje o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.”
 


W przypadku braku akceptacji powyższych zmian Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy. Wprowadzone zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta umowy terminowej przed upływem okresu na jaki została zawarta, Operatorowi przysługuje roszczenie zwrotu ulg udzielonych przy jej zawieraniu, pomniejszonych proporcjonalnie o ich wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.