TELEWIZJA KABLOWA „AURA”

 

 INFORMACJA DLA ABONENTA

 

 Przepisy o ochronie danych osobowych na podstawie „Rozporządzenia o ochronie danych osobowych” - RODO obowiązujące od 25 maja 2018 roku

 Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

 

 

 Administrator danych oraz jego dane kontaktowe

 

Administratorem danych naszych Abonentów jest Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Handlowe AURA Sp. z o. o., z siedzibą w Szczecinie (70-101), ul. Madalińskiego 8, tel. 91 570 31 66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.tvkaura.pl/ochronadanych. Dane wykorzystywane są zgodnie z umową i obowiązującym prawem.

 

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

 

Dane osobowe pozyskujemy od Państwa przy zawieraniu oraz w trakcie trwania umowy. Wykorzystujemy je w następujących celach:

 

 1. zawarcia i  wykonania umowy, w tym zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług (np. usuwanie awarii, sprawdzanie prawidłowego działania usług), zarówno przez okres trwania umowy, jak i po jej zakończeniu - przez okres rozliczeń (podstawa prawna: Art. 6 ust.1b RODO),

 2. wykonania obowiązków prawnych oraz z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1c oraz Art. 6 ust. 1f RODO); z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez okres wykonywania umowy (np. wystawianie faktur), czas określony przez przepisy nakazujące nam przechowywanie danych (np. przepisy podatkowe) lub przez czas, w  którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, (np. otrzymać karę finansową z organów lub urzędów państwowych); do takich obowiązków należy np.:

  1. wystawianie i  przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

  2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

  3. zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego;

 3. wykrywania nadużyć i  zapobiegania im przez czas trwania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1b RODO) i następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej umowy oraz w przypadku, gdy będziemy dochodzić roszczeń lub przy obowiązku zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1f RODO),

 4. ustalenia roszczeń, ich obrony i dochodzenia, np. sprzedaż innemu podmiotowi naszych wierzytelności wynikających z umowy − przez okres, po którym roszczenia przedawnią się (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1f RODO),

 5. marketingu bezpośredniego − przez czas trwania umowy(podstawa prawna: Art. 6 ust. 1f RODO),

 6. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) − przez czas trwania umowy, a  następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1f RODO),

 7. weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy oraz do rozpatrywania związanych z  tym reklamacji (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1b RODO), włączając tutaj Państwa dane pozyskane przez nas z innych źródeł oraz dane pozyskane w przypadku, gdy wcześniej już była zawarta umowa − przez czas niezbędny do dokonania weryfikacji,

 8. wsparcia obsługi abonenta, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi np. w oparciu o dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1f RODO).

 

 

 

Cele przetwarzania danych transmisyjnych i danych o lokalizacji

 

W przypadku tych spośród Państwa, którzy korzystają z naszych usług telekomunikacyjnych, przetwarzamy dane transmisyjne i dane o  lokalizacji.

 

 

 

Dane transmisyjne są to dane pokazujące kiedy, jak często i w jaki sposób korzystają Państwo z naszej sieci oraz usług telekomunikacyjnych, takich jak:

 

  • połączenia głosowe i wiadomości tekstowe - liczba połączeń i  wiadomości wychodzących, przychodzących, ich typ (krajowe, międzynarodowe, w  roamingu), czas trwania i  numery, z którymi się Państwo komunikowali,

  • dostęp do internetu - czas trwania sesji internetowych, ilości transferowanych danych, adresy odwiedzanych stron internetowych i aktywność na tych stronach, rodzaj używanej technologii, rodzaj urządzenia końcowego, np. model modemu, używany system operacyjny.

 

Dane transmisyjne przetwarzamy w celu:

 

 1. wykonania umowy - realizacji połączeń, zapewnienia jakości połączeń, naliczania opłat za świadczone usługi i w celu rozpatrywania reklamacji,

 2. zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozliczeń z innymi operatorami,

 3. wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług.

 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

 5. przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów przez okres 12 miesięcy od wykonania połączenia lub jego nieudanej próby,

 6. marketingu bezpośredniego - po uzyskaniu od Państwa zgody.

 

Dane transmisyjne mogą być wykorzystywane lub przechowywane przez czas trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w okresie dochodzenia roszczeń lub wypełniania zadań wynikających z przepisów prawa.

 

Dane o lokalizacji są to dane pochodzące z sieci telekomunikacyjnej, wskazujące położenie Państwa urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Dane o lokalizacji przetwarzamy w celu:

 

 1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa; dane o Państwa lokalizacji będą przetwarzane również w przypadku wykonania połączenia z numerem alarmowym - dane te zobowiązani jesteśmy przekazać Prezesowi UKE, do systemu teleinformatycznego, który zbiera i udostępniania dane centrom pomocy ratunkowej i służbom powołanym do niesienia pomocy.

 2. świadczenia usług dodatkowych, gdy dane te są niezbędne do ich świadczenia, w przypadku gdy udzielą Państwo na to zgody,

 3. marketingu bezpośredniego (o ile udzielą Państwo na to zgody).

 

Dane transmisyjne i dane o lokalizacji mogą być przetwarzane na potrzeby analiz służących zwiększeniu efektywności i rozbudowie naszej sieci oraz w celu zarządzania ruchem w sieci, po uprzedniej anonimizacji tych danych, uniemożliwiającej identyfikację klienta.

 

 

 

Dane osobowe będące wymogiem ustawowym, umownym

 

lub warunkiem zawarcia umowy

 

Zgodnie z przepisami prawa, przed skorzystaniem z oferowanych przez nas usług telekomunikacyjnych, konieczna jest rejestracja w naszym systemie informatycznym. Bez rejestracji nie moglibyśmy wykonywać usług telekomunikacyjnych objętych umową. Dlatego w celu zawarcia umowy konieczne jest podanie przez Państwa następujących danych do formularza umowy: imienia, nazwiska, numeru PESEL lub serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, adresu zamieszkania, adresu lokalizacji, w której świadczona będzie usługa. Bez ich uzyskania nie jest możliwe zawarcie umowy.

 

 

 

Dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy

 

Dane opcjonalne to takie, które nie mają wpływu na zawarcie umowy. Są to np. numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu z Państwem. O ile nie zostanie nam udostępniony, nie będziemy mogli tą drogą przekazywać Państwu informacji.

 

Inne dane pozyskane podczas świadczenia usług

 

W  trakcie trwania umowy, świadcząc usługi wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, dotyczących  korzystania z naszej sieci telekomunikacyjnej, usług lub strony internetowej. Ten zbiór danych jest wynikiem działania systemów informatycznych, a to działanie jest nieodzowne w celu realizacji usługi.

 

 

 

Dane pozyskane od innych podmiotów

 

 1. W czasie zawierania, przedłużania lub rozszerzania zakresu umowy będą wykorzystywane upublicznione informacje dotyczące Państwa, pochodzące z rejestru przedsiębiorców (CEIDG), bazy GUS oraz od podmiotów zajmujących się gromadzeniem i analizą informacji o  przedsiębiorcach, w celu weryfikacji Państwa danych i wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO), a  następnie w  celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO).

 2. W  trakcie trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej umowy, mogą być pozyskiwane dane pochodzące z rejestru przedsiębiorców (CEIDG), bazy GUS oraz od podmiotów zajmujących się gromadzeniem i  analizą informacji o  przedsiębiorcach, w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO).

 3. W przypadku dokonywania przez Państwa płatności za pośrednictwem banku lub innej instytucji płatniczej posiądziemy informacje z jakiego konta i w jakiej instytucji dokonali Państwo wpłaty. Dane te będą przetwarzane w celu sprawdzenia dokonania właściwej wpłaty i również w celu dokonania ewentualnych zwrotów (podstawa: art. 6 ust. 1b RODO), w  celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

 

 

 

Odbiorcy, którym przekazujemy Państwa dane osobowe

 

 1. Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności:

  1. nasi przedstawiciele i  inne podmioty, które pośredniczą w sprzedaży naszych usług lub w organizacji akcji marketingowych,

  2. podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne,

  3. podwykonawcy zatrudnieni przy realizacji usług zamówionych przez Państwa, np. przy pracach instalacyjnych, obsłudze Klienta, obsłudze korespondencji,

  4. podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć telekomunikacyjną,

  5. podmioty działające na nasze zlecenie, świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, przeprowadzające audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

 2. Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane we własnym imieniu (zewnętrzni administratorzy danych):

  1. podmioty współpracujące przy Państwa obsłudze, w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń,

  2. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

  3. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w  celu dokonania zwrotów na Państwa konto lub w celu skorzystania przez Państwa z usługi polecenia zapłaty,

  4. podmioty nabywające wierzytelności w przypadku niezapłacenia nam przez Państwa należności w terminie,

  5. biura informacji gospodarczej przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy w celu uzyskania informacji o zadłużeniu,

  6. Związek Banków Polskich, przy zawieraniu umowy, w  celu sprawdzenia braku zgłoszenia dokumentu tożsamości do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych,

  7. podmioty obsługujące sprawy księgowe, podatkowe, prawne w zakresie przysługującym im jako administratorom danych,

 

W przypadku danych tych z Państwa, którzy korzystają z usługi telefonicznej:

 

  1. Prezes UKE, w związku z przenoszeniem numeru abonenckiego do naszej sieci (system umożliwiający operatorom rozpoznawanie, w której sieci działa dany numer telefonu),

  2. przedsiębiorcy telekomunikacyjni z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu wykorzystania ich w świadczeniu usługi informacji o numerach telefonicznych EOG; dane przekazywane są po uzyskaniu Państwa zgody na umieszczenie ich w spisie abonentów.

  3. operatorzy telekomunikacyjni lub podmioty, z którymi się Państwo łączą korzystając z usług telekomunikacyjnych, otrzymujący standardowe informacje techniczne: numer telefonu, z którego wykonują Państwo połączenia lub dane o zakończeniu sieci, w celu wykonania połączenia lub transmisji komunikatów.

 

 

 

Informacja o przysługujących Państwu prawach

 

 • Sprostowanie, poprawienie danych.

 • Usunięcie danych, które są przetwarzane bezpodstawnie.

 • Ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie przetwarzania, nieusuwanie danych, zgodnie ze złożonym wnioskiem).

 • Dostęp do danych - informacja o  przetwarzanych Państwa danych, uzyskanie  kopii tych danych.

 • Przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa, zgodnie z art. 20 RODO).

 

 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw może być wniesiony w dowolnym momencie. Administrator danych zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu.

 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1f RODO - nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. Administrator danych nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych na tej podstawie prawnej, z wyjątkiem:

  • wykazania przez nas ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

  • wykazania, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Z  wyżej wymienionych uprawnień można skorzystać składając wniosek w Biurze Obsługi Klienta. W celu weryfikacji uprawnienia do złożenia takiego wniosku, może być konieczne pozyskanie od Państwa dodatkowych informacji, które to uprawnienie uwierzytelnią.

 

To kiedy i w jakim zakresie można skorzystać z powyższych uprawnień określają przepisy prawa i dlatego, w poszczególnych przypadkach, może zależeć od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania Państwa danych.

 

 

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie Państwa danych w innych celach niż wykonanie umowy, realizacja obowiązku prawnego lub gdy ich wykorzystanie nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, (jak np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie), mają Państwo prawo w każdej chwili ją wycofać. Wykorzystanie Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody pozostaje w zgodzie z prawem.

 

 

 

Prawo wniesienia skargi

 

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Kontakt

 

Administrator danych: PPH AURA Sp, z o. o., ul Poniatowskiego 14A, 74-200 Pyrzyce

 

Inspektor Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

strona internetowa: www.tvkaura.pl/ochronadanych