W Regulaminie świadczenia usług dostarczania pakietu programów telewizyjnych i Regulaminie świadczenia usług dostępu do internetu zmianie ulega zapis punktu 7.8. oraz w Regulaminie świadczenia usług telefonicznych zmianie ulega zapis §X punkt 8. Punkty te otrzymują brzmienie:

 

Operator udziela odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Za datę wniesienia reklamacji uważa się dzień otrzymania listu poleconego, dzień jej zgłoszenia w BOK lub datę przyjęcia poczty elektronicznej. Odpowiedź na reklamację zawiera: nazwę Operatora oraz dane identyfikujące pracownika rozpatrującego reklamację, informację o dniu złożenia reklamacji, rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji (w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne), w przypadku przyznania odszkodowania lub innych należności odpowiedź na reklamację zawiera określenie wysokości kwoty i termin jego wypłaty (z wyłączeniem przypadku, gdy złożona została przez Abonenta dyspozycja o przeniesieniu środków na poczet przyszłych płatności), a także pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym oraz, gdy reklamującym jest osoba fizyczna (konsument), dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzonym przez Prezesa UKE, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, tj. w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub w przypadku niezapłacenia przez Operatora dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja została uznana.”

 

Powyższa zmiana wynika wyłącznie ze zmiany przepisów prawa.

 

W przypadku zmiany treści Regulaminu Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z dniem wprowadzenia nowego Regulaminu. Oświadczenie Abonenta o odstąpieniu od umowy powinno być złożone nie później niż w dniu poprzedzającym wprowadzenie nowego Regulaminu. Niedotrzymanie tego terminu przez Abonenta powoduje, że jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie wywołuje skutków prawnych.

 

W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta umowy terminowej przed upływem terminu obowiązywania, Operator ma prawo dochodzić od Abonenta zwrotu udzielonego upustu w wysokości i na zasadach określonych w umowie.