INFORMACJA

W związku z wejściem w życie ustawy z 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
wprowadzamy zmiany w sposobie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Zmianie ulega treść par. 4 ust. 7 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli Abonent najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu końcowego Umowy zawartej na czas określony nie złoży Operatorowi oświadczenia (w formie w jakiej została zawarta Umowa), iż nie zamierza w dalszym ciągu korzystać z usługi, wówczas przyjmuje się, że umowa zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony przy zachowaniu dotychczasowych jej warunków, w tym okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową. Nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta Operator poinformuje Abonenta o sposobie jej rozwiązania oraz o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach (na trwałym nośniku: w formie PDF przesłanego na e-mail wskazany w umowie lub pismem przesłanym na adres korespondencyjny wskazany w Umowie, o ile Abonent nie wskazał adresu e-mail). „

Zmianie ulega treść punktu 5.5. Regulaminu świadczenia usług dostępu do Internetu i Regulaminu  świadczenia usług dostarczania pakietu programów telewizyjnych oraz par. III ust. 18 Regulaminu świadczenia usług telefonicznych, które otrzymują brzmienie:

„Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku gdy Abonent zawarł umowę w formie dokumentowej może ją rozwiązać, odstąpić od niej albo ją wypowiedzieć w tej samej formie. Po złożeniu przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej Operator potwierdza jego otrzymanie nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania poprzez:
1) wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie podlegającej wypowiedzeniu – jeżeli numer wskazany w Umowie jest numerem telefonii mobilnej
2) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez abonenta do kontaktu, widniejący w Umowie podlegającej wypowiedzeniu,  jeżeli numer wskazany w Umowie jest numerem telefonii stacjonarnej
Operator  potwierdza abonentowi przyjęcie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia w formie dokumentowej, na trwałym nośniku (w formie PDF przesłanego na e-mail wskazany w umowie lub pismem przesłanym na adres korespondencyjny wskazany w Umowie, o ile Abonent nie podał adresu e-mail), wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.”

Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu zostaje uzupełniony o punkt 3.14, Regulaminu świadczenia usług dostarczania pakietu programów telewizyjnych zostaje uzupełniony o punkt 3.11, które otrzymują brzmienie:
                                               
„Abonent wyraża zgodę na posłużenie się przez Operatora numerem telefonu, pocztą elektroniczną lub innym środkiem komunikacji elektronicznej do celów komunikacji wynikających z realizacji Umowy. Jeżeli Abonent wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych Operator raz w roku przekaże informacje o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.”

Zmianie ulega treść par. XIV ust.4 Regulaminu świadczenia usług telefonicznych i otrzymuje brzmienie:
                                                                                                                                                                   
„Abonent wyraża zgodę na posłużenie się przez Operatora numerem telefonu, pocztą elektroniczną lub innym środkiem komunikacji elektronicznej do celów komunikacji wynikających z realizacji Umowy. Jeżeli Abonent wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych Operator raz w roku przekaże informacje o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.”
 
 Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu zostaje uzupełniony o punkt 5.19 w brzmieniu:
                                     
„W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi z wyjątkiem tych przypadków, gdy nie jest to technicznie wykonalne.
Wniosek o zachowanie ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu należy złożyć u nowego dostawcy usługi. Zmiana dostawcy usługi następuje w terminie uzgodnionym z Operatorem, jednak nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usługi. Jeżeli nie dojdzie do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego dostawcy albo Operatora, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie w wysokości 1/4 sumy opłaty abonamentowej u dotychczasowego dostawcy z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych za każdy dzień zwłoki, który upłynął od daty rozpoczęcia świadczenia usługi przez nowego dostawcę, wskazanej we Wniosku do dnia aktywacji usługi przez nowego dostawcę. Odszkodowanie przysługuje od dostawcy, po stronie którego leży przyczyna niedotrzymania terminu aktywacji usługi.”
          
W przypadku braku akceptacji powyższych zmian Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy. Wprowadzone zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta umowy terminowej przed upływem okresu na jaki została zawarta, Operatorowi przysługuje roszczenie zwrotu ulg udzielonych przy jej zawieraniu, pomniejszonych proporcjonalnie o ich wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.