I N F O R M A C J A

 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1971 wprowadzone zostały zmiany do Rozporządzenia 2015/2120, które dotyczą cen usług łączności wewnątrz UE.

 

Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie konsumentom braku obciążeń wygórowanymi opłatami za korzystanie z usług łączności interpersonalnej wykorzystujących połączenia inicjowane w jednym państwie członkowskim i zakańczane na jakimkolwiek numerze stacjonarnym lub ruchomym w innym państwie członkowskim.

 

W ramach usług telefonii stacjonarnej oferowanych przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Handlowe AURA Sp. z o. o., rozporządzenie wprowadza następujące zasady w zakresie opłat:

 

- od 15 maja 2019 roku pobierana od konsumentów opłata za regulowane usługi łączności wewnątrz UE nie może przekraczać 0,19 EUR za minutę połączenia – (przy czym początkowe limity są przeliczane na PLN przy zastosowaniu średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca 2019 r. przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Limity w PLN są aktualizowane corocznie od 2020 r. Corocznie aktualizowane limity w tych walutach obowiązują od dnia 15 maja przy zastosowaniu średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca tego samego roku).

Wobec powyższego PPH Aura wprowadza zmiany do:

Obniżeniu ulega cena połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnej w Liechtensteinie - do kwoty 0,81 zł/min netto 0,9963 zł/min brutto.

Obniżeniu ulegają ceny połączeń telefonicznych do sieci mobilnych w krajach: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Malta, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Węgry, Włochy - do kwoty 0,81 zł/min netto 0,9963 zł/min brutto

oraz w krajach:

Austria dla prefiksów: 43711, 43720, 43730, 43740, 43780, 43810, 43820,

Francja dla prefiksów: 336,337,

Niemcy dla prefiksu 491570,

Wielka Brytania dla prefiksów 447, 4470 - do kwoty 0,81 zł/min netto 0,9963 zł/min brutto.

 

Proponowane zmiany w Cenniku Połączeń Międzynarodowych będą obowiązywać od 15 maja 2019 roku. W przypadku braku ich akceptacji Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi telefonicznej, z którego może skorzystać najpóźniej do dnia wejścia w życie proponowanych zmian. W związku z tym, że proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, Abonent w przypadku skorzystania z wcześniejszego rozwiązania umowy terminowej będzie zobowiązany do zwrotu przyznanych ulg.