PPH „AURA” informuje, że na skutek nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dniem 12 grudnia 2018 roku ulegają zmianie niektóre zapisy w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych.

  • W przypadku zmiany warunków umowy, regulaminu lub cennika przez operatora, treść proponowanej zmiany będzie doręczona abonentowi w formie, w jakiej została zawarta umowa lub w innej – na żądanie abonenta.
  • Przestaje obowiązywać przepis dający możliwość dokonywania zmiany umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna lub telefonicznie).
  • Uzupełnienie lub zmiana umowy będzie wymagała zachowania takiej formy, jaką strony przyjęły w momencie zawarcia umowy.
  • Zakres danych, które operator może przetwarzać w celu wykonywania umowy, bez konieczności uzyskania zgody abonenta, poszerzony zostaje o adres poczty elektronicznej abonenta.
  • W związku z rozszerzeniem ochrony abonenta usługi telefonicznej przed niechcianymi, zbyt kosztownymi usługami o podwyższonej opłacie, operator oferuje bezpłatnie cztery progi kwotowe dla każdego okresu rozliczeniowego: 0,00 zł / 35,00 zł / 100,00 zł / 200,00 zł – do wyboru przez abonenta, bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia usługi.  Jeżeli abonent nie dokona takiego wyboru przy zawieraniu umowy, przyjęty zostanie domyślnie próg 35,00 zł. Po przekroczeniu wybranego lub domyślnego progu abonent zostanie o tym poinformowany, zablokowana zostanie również możliwość wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów. Po osiągnięciu progu wykonywanie lub odbieranie połączeń z numerów o podwyższonej opłacie jest możliwe wyłącznie po określeniu przez abonenta wyższego progu kwotowego. Wykaz usług doręczany abonentowi wraz z fakturą będzie zawierał: numer usługi o podwyższonej opłacie, z którego abonent skorzystał, informację o stronie BIP UKE z rejestrem podmiotów świadczących usługi o podwyższonej opłacie, informację o możliwości żądania blokowania połączeń na numery i z numerów usług o podwyższonej opłacie.

W przypadku braku akceptacji dla zaistniałych zmian Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, przy czym oświadczenie Abonenta o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone nie później niż w dniu poprzedzającym wprowadzenie zmian. Niedotrzymanie tego terminu powoduje, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie wywołuje skutków prawnych.